بازا یک نرم افزار است که با آن می توانید بازیافت خانه ی  خود را به پول تبدیل کنید.